Privacy statement

Privacy statement

Privacystatement Auvaro

Auvaro hecht grote waarde aan het beschermen van privacy. Om die reden worden persoonsgegevens die hierbij gebruikt worden, zorgvuldig verwerkt en beschermd. Middels dit privacystatement laat Auvaro weten welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom wij dat doen en wat wij ermee doen.

Wij willen bezoekers van deze website, contactpersonen van (potentiële) klanten, contactpersonen van leveranciers zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom verwerken we persoonsgegevens van de volgende personen:

 • Contactpersonen van klanten met wie een overeenkomst is gesloten
 • Contactpersonen van leveranciers
 • Mensen die via deze website een informatie-aanvraag doen, zich inschrijven voor een training, event of voor nieuwsberichten
 • Bezoekers van onze website

Doel en grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden:

 • Uit hoofde van het uitvoeren van contractuele overeenkomsten, waaronder facturatie en dossiervorming uit hoofde van het uitvoeren van audits;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratie- en bewaarplicht ten behoeve van de belastingdienst
 • Het vanuit service- of marketingdoeleinden via verschillende kanalen communiceren met belanghebbenden
 • Het administreren van trainingsresultaten
 • Het analyseren van het bezoekgedrag op de website

Afhankelijk van de diensten en functionaliteit die u van ons gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opt-in (toestemming) voor mailings
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Contactgeschiedenis

Wij hechten grote waarde aan uw privacy en gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om.  Uitgangspunt is dat wij niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden zoals die hierboven beschreven zijn. Uw persoonsgegevens worden:

 • Alleen gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • Niet met derden worden gedeeld
 • Zorgvuldig beheerd en beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring en/of klachten over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegeven dan vernemen wij dat graag via: info@auvaro.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij derden (hostingproviders en back-up dienstverleners) welke ‘verwerkers’ zijn. Met deze verwerkers hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en bescherming van vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Auvaro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Hieronder vallen maatregelen als het maken van backups en het gebruik van een wachtwoordbeleid voor het afdwingen van sterke wachtwoorden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer u van mening bent dat de persoonsgegeven niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen, over te dragen of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen per e-mail op info@auvaro.nl.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies worden ingezet om de website technisch goed te laten werken. Hieronder vallen cookies voor het bijhouden van inlogsessies. De analytische cookies worden gebruikt om het bezoekersgedrag te kunnen beoordelen zodat de site inhoudelijk kan worden verbeterd. In uw browserinstellingen kunt u de cookies verwijderen en zo instellen dat er in de toekomst geen nieuwe cookies worden opgeslagen.

Wijzigingen privacy statement

Auvaro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de verwerkingsdoelstellingen en het daarop gebaseerde privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een mogelijke update.

Cookie Policy (EN)